خلوت دل

مات و مبهوت

برای زادروزت…

عقربه‌های ساعت گواه این است که دیروز به پایان رسید و امروز آغاز شد… امروز که زاد روز توست… نمی‌دانم که در کدامین ساعت و دقیقه و ثانیه از امروز به دنیا آمدی ولی این را خوب می‌دانم که در…