خلوت دل

نشد که ببینمش!

درود بر همراهان همیشگی خلوت دل. امیدوارم اوقات و لحظات بر شما خوش باشه… از هفته ی گذشته طوفان شدیدی توی زنجان شروع شده! مدام باد شدیدی در حال وزشه و گاهی اوقات هم بارون میاد!

ببــــار بــــاران

وقتـی که دلـــــــت یک جـورِ خــاص می گیـــرد وقتـی که دیگـــر لبخنـــــد از روی گونــــه هایت محـو می شـود وقتـی که مجبــــــور به انتخــابی دیگـر می شــوی وقتـی پـا روی دل می گــذاری وقتـی می دانـی راهـی که به بــی…