خلوت دل

یعنی به همین راحتی از عشق گذشتی؟!

گیرم که به هر حال مرا برده ای از یاد.. گیرم که زمان خاطره ها را به فنا داد.. گیرم نه تو گفتی، نه شنیدی، نه تو بودی.. آن عاشقِ دیوانه که صد نامه فرستاد..