خلوت دل

سال مرگ تولدم مبارک

اکنون تجربه می کنم سی و سومین سالمرگ زندگیم را! و تو بیا نگاه کن… که چه زشت، زمان به لحظه های بی تو بودن می خندد!