خلوت دل

دنیای بعد از تو

صدای پاتو میشنوم که از دور داری میای.. یعنی خیلی وقت بود که نمیومدی و منم منتظرت بودم که دیگه باید بیایی این روزا.. تو قدمات رو تندتر میکنی تا به من برسی، منم لابد قلبم تندتر میشه واسه دیدنت..