خلوت دل

حالا که گریه کرده ام انگار بهترم

مویم زبانه میکشد از کاسه ی سرم.. هر کس نگاه، می‌کُنَدَم، رنج می‌برم.. کارم رسیده است به جایی که بعدِ تو.. دیگر به ضربِ هیچ نگاهی نمی‌پرم..

خونه ی کوچیکِ لعنتی، خداحافظ!

در چشم به هم زدنی فصلِ بهار اومد و رفت.. انگار همین دیروز بود که سالِ ۹۷ شروع شد.. سه ماه گذشت و از پس فردا، روزهای گرمِ تابستون شروع میشن..