خلوت دل

چه خبر از کجا؟!

امروز هوا خیلی سرده… با این که پالتو تنمه باز هم دارم میلرزم… البته شوفاژها هنوز خاموشن و اداره مثل سردخونه شده… صبح امروز پس از مدتها احساس گرسنگی کردم…