خلوت دل

باز هم دست روزگار عزیزی رو گلچین کرد، تسلیت به جامعۀ هنرمندان

ای ساکنِ جان من، آخر به کجا رفتی در خانه نهان گشتی، یا سویِ هوا رفتی چون عهدِ دلم دیدی، از عهد بگردیدی چون مرغ بپریدی، ای دوست کجا رفتی