خلوت دل

اولین اتفاق تلخ سال جدید. سرطانِ لعنتی باز هم عزیزی رو ازمون گرفت.

تا چشم به هم زدیم بیست روز از سال جدید گذشت.. عمر گران به همین سرعت داره میگذره..