خلوت دل

ذهن آبی

سال مرگ تولدم مبارک

اکنون تجربه می کنم سی و سومین سالمرگ زندگیم را! و تو بیا نگاه کن… که چه زشت، زمان به لحظه های بی تو بودن می خندد!

امروز هم کنارم نیستی!!

خواستم چیزی بنویسم !….بیادت افتادم گفتم بگذار برای همه بنویسم… باورتــــان میشــــود یکســــــال دیگـــــــر بــــــی او گذشـــــــت و… مـــــــــن هنـــــــوز نفــــــس می‌کشــــم