خلوت دل

دکتر اورژانس

داستان کسالتِ من و عفونتِ کلیه هام

واردِ خرداد ماه شدیم و چند روزی هم ازش گذشته.. اونم چه گُذَشتنی! در پستِ قبلی نوشتم که چند روزی کسالت داشتم و این حرفا.. حالا بگم از ادامه ی ماجرا..