صحنه

یا کنجِ قفس یا مرگ, این بختِ کبوترهاست. دنیا پلِ باریکی, بینِ بد و بدترهاست. ... ادامه مطلب