خلوت دل

اشک

نشد که ببینمش!

درود بر همراهان همیشگی خلوت دل. امیدوارم اوقات و لحظات بر شما خوش باشه… از هفته ی گذشته طوفان شدیدی توی زنجان شروع شده! مدام باد شدیدی در حال وزشه و گاهی اوقات هم بارون میاد!

خسته تر از همیشه ام

امروز بعد از مدتها کمی گریه کردم… هرچند زیاد سبُک نشدم ولی خب از هیچ چی بهتره… هنوز نیاز دارم ساعتها اشک بریزم تا از بار غمهام کم بشه… یه مدتی بود که قادر به گریه کردن نبودم…