بی مقدمه

بی مقدمه شروع میکنم به نوشتن.. نمیدانم برای که یا چه، فقط دلم میخواهد بنویسم.. اصلا اینجا را ساختم که بنویسم.. ... ادامه مطلب