خلوت دل

دکلمه

سقـــوط، دانلود دکلمه ای با اجرای خودم

دلتنگ بودم بیشتر از آنچه می‌دانی.. من بودم و تنهایی و یک عصرِ بارانی.. رویِ تراسِ خانه با یک پاکتِ سیگار.. در عمقِ تکراری‌ترین اندوهِ پر تکرار..