خلوت دل

بزن و برقص

اردیبهشتِ دلبر و شروعی دوباره

همیشه دوست داشتم اردیبهشت که از راه میرسه به جاهای مختلف سفر کنم و از طبیعت بهاری لذت بِبَرَم.. اما هیچ وقت این موقعیت برام پیش نیومده..