خلوت دل

پاییز و خیابان

غم انگیز ترین روزهای پاییزیِ من

بعضی وقتا اونقدر غرق در افکارم میشم که متوجهِ گذر زمان نمیشم.. فقط غروب یک روزِ پاییزیِ خیلی سرد توی خیابون راه میفتم..