خلوت دل

ولم کن لعنتی

برای دردهای بزرگ نمیتوان گریست

همیشه میگن: دار بزن خاطراتِ کسی رو که تورو تنها گذاشت و رفت.. اما من میگم: درسته تنهام گذاشت، ولی من حالم خوبه..