خلوت دل

وقتی که برگی رو زمین میفته حس میکنم گریه ی بی صداشو