من ساده ام

چه دورم از دل خود در کنار بعضی ها.. دلی که رفته از آن اعتبارِ بعضی ها.. فراری از خودم و از تمامِ انسان ... ادامه مطلب