خلوت دل

متن شعر مریم حیدرزاده به نام یکی بود یکی نبود