امروز هم کنارم نیستی!!

خواستم چیزی بنویسم !….بیادت افتادم گفتم بگذار برای همه بنویسم… باورتــــان میشــــود یکســــــال دیگـــــــر بــــــی او گذشـــــــت و… مـــــــــن هنـــــــوز نفــــــس می‌کشــــم ... ادامه مطلب