باید و نیست

تو را خبر ز دل بی قرار باید و نیست غم تو هست ولی غم‌گسار باید و نیست اسیر گریه ی بی اختیار خویشتنم ... ادامه مطلب