خلوت دل

دنیای موسیقی

خونه ی کوچیکِ لعنتی، خداحافظ!

در چشم به هم زدنی فصلِ بهار اومد و رفت.. انگار همین دیروز بود که سالِ ۹۷ شروع شد.. سه ماه گذشت و از پس فردا، روزهای گرمِ تابستون شروع میشن..