خلوت دل

دنیای لعنتی

تکرار یک روزِ خاطره انگیز

بعد از چند روز تعطیلیِ کسالت آور، امروز دوباره اومدم سرِ کار.. اتاقم خیلی سرده.. سیستمِ گرمایشی چند وقتی هستش که خرابه و کسی دردش رو پیدا نمیکنه تا تعمیرش کنه..

باز هم دست روزگار عزیزی رو گلچین کرد، تسلیت به جامعۀ هنرمندان

ای ساکنِ جان من، آخر به کجا رفتی در خانه نهان گشتی، یا سویِ هوا رفتی چون عهدِ دلم دیدی، از عهد بگردیدی چون مرغ بپریدی، ای دوست کجا رفتی