خلوت دل

تاریکی های مبهم

سی و چهارمین سال مرگِ زندگیِ من

یه روزایی هست که آدم از اومدن و یاد آوریشون خوشحال نمیشه.. نه تنها خوشحال نمیشه بلکه ناراحت هم میشه.. ممکنه توی زندگیِ هر کس تعدادِ این روزها متغیر باشن..