خلوت دل

بی لیاقت و بی سر و پا

برای دردهای بزرگ نمیتوان گریست

همیشه میگن: دار بزن خاطراتِ کسی رو که تورو تنها گذاشت و رفت.. اما من میگم: درسته تنهام گذاشت، ولی من حالم خوبه..