عشق تلخ

صادقانه دل سپردم… سرنوشتم شوم شد قلب من با رفتنت از عشق هم ؛ محروم شد دل که درزندان چشمانت دقایق می شمرد عاقبت ... ادامه مطلب