خلوت دل

بار غمها

خسته تر از همیشه ام

امروز بعد از مدتها کمی گریه کردم… هرچند زیاد سبُک نشدم ولی خب از هیچ چی بهتره… هنوز نیاز دارم ساعتها اشک بریزم تا از بار غمهام کم بشه… یه مدتی بود که قادر به گریه کردن نبودم…