خلوت دل

باران بهاری

ببــــار بــــاران

وقتـی که دلـــــــت یک جـورِ خــاص می گیـــرد وقتـی که دیگـــر لبخنـــــد از روی گونــــه هایت محـو می شـود وقتـی که مجبــــــور به انتخــابی دیگـر می شــوی وقتـی پـا روی دل می گــذاری وقتـی می دانـی راهـی که به بــی…