خلوت دل

احوال گس

غم انگیز ترین روزهای پاییزیِ من

بعضی وقتا اونقدر غرق در افکارم میشم که متوجهِ گذر زمان نمیشم.. فقط غروب یک روزِ پاییزیِ خیلی سرد توی خیابون راه میفتم..