خلوت دل

آواز خروس

تعطیلات نوروز را چگونه گذراندید (بخش آخر)

ساعت هفت و نیم صبح از خواب بیدار شدم… قرار بود دوستم امیر ساعت هشت بیاد دنبالم. یواش یواش آماده شدم ولی ساعت هشت ازش خبری نشد!! اون هیچ وقت سر وقت نمیاد و همیشه بد قولی میکنه… مثلا اگر…