خلوت دل

جنگ اژدها

کورونا

بعد از چند روزی غیبت، دوباره سر و کله ام پیدا شد.. توی این مدتی که نبودم، همش فکرم پیشِ اینجا بود.. دو سه روز پیش یه سری به اینجا زدم، اما هر کاری کردم دیدم سایت بالا نمیاد که…