تیر ۱۳۹۶

ارشیو ماهانه تیر ۱۳۹۶خدایا، از تـو معــجـزه می خـواهــم

خدایا، از تـو معــجـزه می خـواهــم..
معــجـزه ای بزرگـــ در حدِ خدا بودَنـــَت..

ادامه مطلب

تصویر یک غریبه در آیینه

خوب نیستم..
به قولِ دکتر “س” اولِ سطر بالای پرونده, این بار می نویسم:

ادامه مطلب

لَحَد

بر حذر باش که این راهِ پر از بیم و امید
دلِ پُر خواهد و پایِ سبک و دستِ تَهی

ادامه مطلب

خدایا به دادم برس

خودم را بغل میکنم و راه میروم ..
دلم بی صبرانه آغوشی بزرگ و امن را آرزو میکند ..

ادامه مطلب

کاش دکتر احساسات هم داشتیم

این همــــه دکتر و دکتر بازی!
دکتر مغز …

ادامه مطلب