دی ۱۳۹۴

ارشیو ماهانه دی ۱۳۹۴ای خلوت دل سلام

سلام
سلامی از جنس نوشتن
و سلامی از جنس
مرکب زعفران با قلم عشق از بال پرنده خیالم که بالاتر از هر عقابی به تیز پروازی می پردازد و در

ادامه مطلب